(+48) 55 277 33 77

info [at] pphdawid.pl

+48 55 277 33 77

info [at] pphdawid.pl 

82-400 Sztum ul. Żeromskiego 2 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Dawid Sp. z o.o.

Copyright PPH "Dawid" Sp. z o.o.  Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy Państwa, że:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Dawid” Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2, 82-400 Sztum, email: info@pphdawid.pl

 

2. Państwa dane osobowe możemy otrzymać bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (drogą elektroniczną, podczas rozmowy telefonicznej), ze źródeł dostępnych publicznie (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub innych podobnych źródeł.

 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zleceń i usług w tym wystawiania faktur i paragonów przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Dawid” Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, RODO.

 

4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały czas niezbędny do realizacji zlecenia/usługi oraz momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zlecenia/usługi i przez czas wynikający z innych przepisów.

 

6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do urzędu do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies tzw. "ciasteczka". Z ich pomocą tworzone są anonimowe statystyki użytkowania serwisu. Służą one także do zapamiętywania preferencji użytkownika. Wykorzystywane pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

 

 

 

 

PRIVACY POLICY

According to Art. 13 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016. on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC, hereinafter referred to as the Regulation, we inform you that:

 

1. The administrator of your personal data is Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Dawid" Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2, 82-400 Sztum, email: info@pphdawid.pl

 

2. We may receive your personal data directly from you (by e-mail, during a phone call), from publicly available sources (National Court Register, Central Register and Information on    Economic Activity) or other similar sources.

 

3. Your personal data will be processed for the purpose of executing orders and services, including issuing invoices and receipts by Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Dawid" Sp. z o.o. based on Article. 6 sec. 1 lit. b, RODO.

 

4. You have the right to access your personal data, rectify it, delete or limit processing, the right to transfer data, raise objections, withdraw consent at any time.

 

5. Your personal data will be kept for all the time necessary to perform the order / service and the time of limitation of claims for the order / service and for the time resulting from other regulations.

 

6. You have the right to complain to the office of the Chief Inspector for Personal Data Protection, when you consider that the data processing violates the provisions of the Regulation.

 

 

Our websites use cookies, the so-called "cookies". With their help, anonymous website usage statistics are created. They are also used to remember user preferences. The cookies used do not contain any personal data.